Tarih: 29.11.2021

Tarımsal yatırımlara düşük faizli kredi!

Tarımsal yatırımlara düşük faizli kredi!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tebliğ, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (lisanslı depo yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.
Kredilendirme konuları

Karar kapsamında, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak alanlar şöyle:
Sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği; Damızlık düve yetiştiriciliği; Büyükbaş hayvan besiciliği; Küçükbaş hayvancılık; Arıcılık; Kanatlı sektörü; Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği; Yaygın hayvansal üretim; Su ürünleri sektörü; Kontrollü örtüaltı tarımı; Sera modernizasyonu; Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi; Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı; Süs bitkisi üretimi; İyi tarım uygulamaları; Organik tarım faaliyetleri; Yaygın bitkisel üretim; Yem bitkisi üretimi; Tarımsal mekanizasyon; Traktör; Modern basınçlı sulama; Arazi alımı; Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri; Sözleşmeli üretim; Lisanslı depoculuk yatırımları; Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı; Soğuk hava deposu yatırımları; Stratejik bitkisel üretim; Yenilenebilir enerji kaynakları; Tarımsal ürünlerin işlenmesi.
Kredi başvuruları

Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Ziraat Bankası ve TKK’ya yapılacak. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilerek, uygun bulunanlara kredi kullandırılacak.
Krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve çalışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılacak.
Karar kapsamında, kredi kullanılarak yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin sigorta ettirilmesi zorunlu olacak. Varlığın 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranacak. Sigorta mevzuatından kaynaklanan dönem uyumsuzluğu ve benzeri nedenlerle kredi kullanımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullanım tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde tamamlanacak.
Kredilerden kimler yararlanamayacak?
Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere, aynı konuda kredi kullandırılmayacak.
Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon/traktör ve modern basınçlı sulama hariç), Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmayacak. Ancak kapasite artışları bunun dışında tutulacak.
Tebliğde yer alan kredilerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve lisanslı depoculuk yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaklar.
Tebliğ, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.