Tarih: 29.11.2021

TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ

24 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30250

TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/42)

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta
Tebliği (2014/55)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) A sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan
tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan ve Ek-1’de yer alan kalite özelliklerini taşıyan kabuklu
yumurtayı,
b) B sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen, A sınıfı yumurtanın Ek-
1’de yer alan kalite özelliklerini karşılamayan, doğrudan insan tüketimine sunulmaya uygun olmayan ve işlenmek
suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun kabuklu yumurtayı,”
“d) İşletme numarası: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirken
kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen, bir haneli yetiştirme metodu kodu, iki haneli ülke
kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 15 haneden
oluşan numarayı,”
“i) Yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine
sunulmaya veya işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun olan ve kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş
yumurtalar haricindeki kabuklu yumurtayı,”
“n) Gıda sanayi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, yumurta ürünleri üretimine dair işletme onay belgesi almış
sıvı yumurta ve işleme tesislerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) A sınıfı yumurtaların kalite kusurlarına dair toleranslar Ek-4’te verilmiştir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları
hususunda 25/11/2016tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntı düzeyleri
hususunda, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda
Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer
alan hükümler uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (a), (b), (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (l) bendinin (2) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hususunda, 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan
hükümlere ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:”
“a) A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebilir, okunaklı ve en
az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır. İşletme numarası damgalanırken, yetiştirme
metodu kodu, il trafik kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bilgisayar destekli veri tabanında işletme
numarasını 15 haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damgalanmayabilir. Yetiştirme metodunun tespiti
hususunda 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili
Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası
önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik
için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilir (Örnek: Organik
yetiştiricilik için0TR060000060000-01). A sınıfı yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi de damgalanabilir.
b) Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı
işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış
olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemez. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın
etiket bilgilerinde açıklanır. (Örnek: 0: Organik yetiştiricilik)

c) Yumurtanın üzerindeki yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numaralarının kontrolünde okunabilirlik
yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların % 20’si olarak uygulanır.”
“2) Yetiştirme metodu, işletme ve kümes numarası.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 1308/2013 sayılı Tarımsal Ürünlere İlişkin Ortak Piyasa Düzeni
Oluşturan Parlamento ve Konsey Tüzüğü ve (AT) 589/2008 sayılı Yumurtalara İlişkin Piyasa Standartlarına Yönelik
Detaylı Kuralları Belirleyen Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri, 16/4/2018 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.
(2) Gıda işletmecileri, uyum sağlayıncaya kadar bu Tebliğin bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen
hükümlerine uymak zorundadır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-4 eklenmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
20/12/2014 29211

 
“Ek-4
 

A Sınıfı Yumurtaların Kalite Kusurlarına Dair Toleranslar

 
1)   180 adet veya daha fazla sayıdaki yumurtanın kontrolünde kalite özelliklerine dair aşağıda belirtilen
toleranslar uygulanır.
a)   Paketleme tesisinden sevk öncesinde % 5
b)   Pazarlama ve satışın diğer aşamalarında % 7
2)   Kontrol edilen yumurta sayısının 180’den daha az olduğu durumlarda kalite kusurlarına dair toleranslar 1 inci
maddede belirtilen oranların 2 katı olarak uygulanır.
3)   Ekstra taze yumurtalarda hava boşluğu kriterine dair tolerans uygulanmaz.
4)   Kalite kusurlarına dair tolerans uygulanabilecek yumurta sayısının belirlenmesinde, hesaplanan sayının tam
sayı olmaması durumunda, hesap sonucunda bulunan değerden büyük olan en yakın tam sayı esas alınır.
5)   Kalite kusurlarına dair toleranslar çatlak yumurta için uygulanmaz.”